วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

>>สัปดาห์ที่ 8 ส่งบทความ และฟังคลิปเสียง

กิจกรรมท้ายคาบสัปดาห์ที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสื่อเสียง

1.ให้นิสิตฟังเสียงสัมภาษณ์ต่อไปนี้ และให้เขียนเป็นผังความคิด
2. นำผังความคิดนั้นมาเขียนเป็นบทความใหม่ โดยอาศัยแนวทางเทคนิคการเขียนบทความ ไ
ม่เกิน 2 หน้ากระดาษ และห้ามต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16
ชนิดตัวอักษร Angsana การตั้งค่าหน้ากระดาษ บนซ้าย – 3.17 ล่างขวา 2.54
3. กำหนดส่งวันที่ 3 ส.ค. 2552ตั้งใจทำให้เต็มที่ !!!!!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น